Het Almelo Yunus Emre Moskee is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

Hieronder vindt u onze fiscale gegevens, doelstelling(en), informatie over het bestuur, ons jaarplan en de meest recente jaarstukken.

Naam:

ISN Yunus Emre Moskee

Adres:

Bellavistastraat 30

7604 AE Almelo

Telefoon:

0546-828 223

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kvk

Enschede: 41028803

Fiscaal Nummer / RSIN:

8044.75.866

Jaarverslag(en)

 2018 / 2019

 

Strategie

Huidige Situatie

Yunus Emre Moskee is opgericht in de eerste plaats om het gezamenlijke gebed te kunnen verrichten en in een later stadium om kinderen te onderwijzen in de Islam. Het gebed staat in de Islam centraal en om deze reden zal het zeker blijven dienen als belangrijkste bezigheid in de Moskee.

Onze moskee biedt de inwoners van Almelo meer dan bovengenoemde aangelegenheden. We willen graag een juist beeld van de Islam laten zien, In samenwerking met verschillende instanties wordt er gewerkt om die doelstelling te bereiken. Een belangrijke partner is onder andere de Gemeente Almelo, Wij willen graag in samenwerking een positieve bijdrage leveren aa de maatschappij, Dit gezamenlijke standpunt wordt door bestuur, leden en bezoekers van Moskee Yunus Emre ondersteund en toegejuicht.

Yunus Emre Moskee wordt bestuurd door het dagelijks bestuur en vrijwilligers. Door de jaren heen is de islamitische gemeenschap in Almelo en omgeving gegroeid. De Moskee Yunus Emre is meegegroeid en in de afgelopen jaren uitgebreid met verschillende bijgebouwen, maar ook activiteiten en functies. Naast een gebedsruimte voor mannen en vrouwen is er in de moskee ook ruimtes voor lessen in Koran. Daarnaast worden ook lessen in de Nederlandse taal gegeven om de integratie te bevorderen. De ruimtes worden ook gebruikt voor huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren

De moskee heeft onvoldoende ruimte voor de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld aangepaste voorzieningen voor de minder validen (zoals geen aanpassingen in sanitaire ruimtes). Daarnaast is er tevens sprake van structurele parkeeroverlast en in de huidige situatie zijn ook geen parkeer mogelijkheden voor de minder validen. In het jaar 2016 is daarom de geplande koop van het perceel voor de bouw van onze nieuwe moskee gerealiseerd. De geldmiddelen voor de aanschaf van de grond is gespaard in de afgelopen jaren. Wel is het zo dat na bekendmaking van de plannen voor de bouw, de vrijwillige donaties hoger waren, waardoor in de laatste jaren meer geld is gespaard voor de grond.

De stichting wil de Almelose samenleving in Almelo een onderdak bieden om hun geloof uit te oefenen. Wij hechten veel waarde aan: vertrouwen, respect, solidariteit en samenwerking.

 

Gewenste situatie

Zoals eerder beschreven is door de jaren heen de islamitische gemeenschap in Almelo en omgeving gegroeid. Het huidige onderkomen voldoet qua volume en voorzieningen niet aan de wensen van alle bezoekers om de activiteiten te ontplooien.

We willen een moskee bouwen, een gebedsruimte die ook tijdens het vrijdaggebed en feestdagen in de behoefte kan voldoen. Daarnaast willen we een ontvangstruimte voor gasten en multifunctionele ruimtes in de moskee die voorziet in de extra behoeften. Deze ruimtes zijn noodzakelijk om de activiteiten en educatie voor jeugd, vrouwen, ouderen en gasten te kunnen realiseren.

Een ruimere fietsenstalling naast het gebouw en voldoende parkeervakken (inclusief vakken voor mindervaliden) die mensen uit indirecte omgeving de mogelijkheid gaat bieden om Moskee te bezoeken.

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

De Islamitische Stichting Nederland vervult een brugfunctie tussen de moslims en niet moslims, met als uiteindelijke doel een multiculturele samenleving vormen. Dit is de essentie van al haar activiteiten.

 

Doelstelling

De stichting staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, geldschieters, en netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig.

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om bekendheid te geven, geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken.

Het doel is dat de Stichting, de brugfunctie vervult. Op dit moment staat de bouw van een nieuw onderkomen hoog op de agenda. De nieuwbouw is noodzakelijk om de functies/activiteiten te kunnen verrichten die in het activiteitenplan is opgenomen.

 

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De bepaling in de statuten luidt als volgt: "De Stichting beoogt niet het maken van winst".

 

Bestemming liquidatiesaldo

Hieromtrent is geen bepaling opgenomen in de statuten.

 

Missie en historie

Wij willen op een eigentijdse (huidige) manier, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigen kennis te maken met de Islam. Om de belangen van de Almelose moslim gemeenschap te kunnen behartigen. ISN Yunus Emre Moskee Almelo organiseert naast algemene activiteiten ook activiteiten die bestemd zijn voor vrouwen, jongeren, kinderen, volwassenen en ouderen. De activiteiten voor deze groepen liggen voor op het terrein van integratie, participatie, onderwijs, huisvesting, cultuur, opvoeding en emancipatie en godsdienstonderwijs.

Hieronder een opsomming van de functies van de moskee

Functies

  • Gebedsruimte voor mannen en vrouwen
  • Activiteiten voor jongere, mannen en vrouwen
  • Rondleidingen voor iedereen
  • Educatie voor jong en oud


Te verwachten activiteiten van de Moskee:

 

Almelose Turkse Culturele dagene

Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd en staat in het teken van ontmoeting en dialoog.

Tijdens de Turkse Culturele Dagen worden elementen uit de Turkse cultuur tentoongesteld zodat niet Turken ook kennis kunnen maken met deze cultuur.

 

Uitstapjes

Onze moskee zal minimaal 2 keer per jaar een excursie/ uitje organiseren. De excursies zijn naar o.a. pretparken en musea.

 

Iftar Programma

Onder het genot van Turkse gerechten worden vele contacten gelegd en zinnige gesprekken gevoerd. Onderlinge contact, saamhorigheid, tolerantie, respect en wederzijds begrip voor een andere cultuur willen we hiermee bereiken. Deelname aan het iftar programma (tijdens de ramadan) is toegankelijk voor iedereen, wel dient men zich vooraf aan te melden.

 

Feestdagen

Onze feestdagen Ramazan en het offerfeest zullen we met onze leden vieren.

 

Educatieve activiteiten

De Yunus Emre moskee hecht veel belang aan educatie en zet zich hierdoor in voor de verdere integratie in de samenleving.

 

Godsdienstlessen & lezingen

Onze imam geeft les over de Islam, verder wordt tijdens onze vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp.

 

Koranlessen

Aan leerlingen wordt door een imam of andere Koran-kenners les gegeven in het lezen van de Koran.

 

Sportdagen

Als moskee zijnde organiseren we 1 keer per jaar een voetbal of basketbaltoernooi.erlingen wordt door een imam of andere Koran-kenners les gegeven in het lezen van de Koran.

 

Sportdagen

Als moskee zijnde organiseren we 1 keer per jaar een voetbal of basketbaltoernooi.

 

Samenwerking met andere organisaties

Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt de moskee o.a. samen met de gemeente Almelo en andere (maatschappelijke) organisaties (bijvoorbeeld de wijkagent, Marokkaanse en Turkse verenigingen). Daarnaast hebben we regelmatig contacten met de regionale bestuursleden van de ISN Moskeeën in onze omgeving.

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

Het eerste project voor de komende jaren is de bouw van nieuwe moskee in Almelo.

Het vermogen wat opgebouwd gaat worden door vrijwillige bijdrages zal op een aparte bankrekening worden beheerd op rekeningnummer Abn Amro 47.52.39.733. Ook deze bankrekening van de stichting zal worden gevoerd door de penningmeester van de Stichting.

Werving van gelden

De Stichting verkrijgt haar gelden door o.a donaties, sponsoring en bijdragen van activiteiten.

De wijze waarop de instelling gelden werft

Dit gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier zoals tijdens contact momenten bij activiteiten. De bestaande contacten met donateurs bij het voeren van acties om financiële middelen te werven (ook buiten Almelo).

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting heeft het bestuur het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting.

Het eigen vermogen wordt gereserveerd voor investeringen in de nieuw te bouwen moskee. De uitvoering van het beleid gebeurt onder toezicht van het bestuur en ISN. Via maandelijkse bestuursvergaderingen dragen de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid

Beschrijving van de taakstelling en bestuur verhoudingen binnen het bestuur

De bestuurders van de Stichting verdelen in onderling overleg de taken.

Vermogen van de instelling

Een verkorte staat van baten en lasten kunt u vinden op onze website.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling

Bij de stichting is geen sprake van uitkeringen. Een uitkeringsbeleid is daardoor niet aan de orde

Beheer

Het bestuur is belast met de leiding van de Stichting en het beheer van haar vermogen. Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit de volgende drie personen:

  • de heer Sengün Türkeri (voorzitter);
  • de heer Muhammet Hacioglu (secretaris);
  • de heer Erdogan Cekic (penningmeester).

Het vermogen wordt beheerd op de bankrekening van de Stichting. De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de heer Cekic. De jaarrekening van de Stichting wordt eveneens opgesteld door de heer Cekic.

Kostenstructuur van de stichting

De kosten van de stichting bestaan uit de huisvestingskosten, autokosten en Algemene kosten.

Beloning beleidsbetalers

De leden van het bestuur ontvangen voor de verrichte werkzaamheden geen vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel ontvangen de bestuurders indien van toepassing een onkostenvergoeding die gemaakt zijn voor de Stichting.

Beschrijving administratieve organisatie.

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de afdeling administratie van de stichting. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester. De kascommissie van de stichting onderzoekt de financiële jaarstukken. De notulen van elke bestuursvergadering worden gerapporteerd door de secretaris van de Stichting, dit conform artikel 6 lid 5 van de statuten.